รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-8958 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing 15 15 15 0 2 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 3 + 2 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 15 + 15 = 30

Thai Journal Impact Factors = 5 / 30 = 0.167

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
15
0
2
3
1
1
0
0
1
0
1
6
1
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
2
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1