รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-8885 วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science 44 15 16 1 2 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 3 + 2 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 16 + 15 = 31

Thai Journal Impact Factors = 5 / 31 = 0.161

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลศาสตร์ ทั้งหมด 25 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 50 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
50
1
2
3
5
3
3
1
3
5
5
19
1
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
5
1
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / Journal of Graduate Studies Sukhothai Thammathirat Open University
5
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
2
3
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
4
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
4
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
4
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
5
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
3
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
6
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
3
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
7
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
8
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
9
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
10
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
11
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
12
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ / Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
15
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
16
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
18
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ / Payap University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
22
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
23
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
24
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
25
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0