รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-8842 วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division 32 29 23 22 41 28

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 28 + 41 = 69

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 23 + 29 = 52

Thai Journal Impact Factors = 69 / 52 = 1.327

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 104 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
104
22
41
28
6
3
0
1
0
0
0
3
1
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
99
22
40
26
6
3
0
0
0
0
0
2
2
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
3
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0