รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology / Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-877X Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology / Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 31 32 32 0 1 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 5 + 1 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 32 + 32 = 64

Thai Journal Impact Factors = 6 / 64 = 0.094

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงAsian Pacific Journal of Allergy and Immunology ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 39 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารAsian Pacific Journal of Allergy and Immunology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
39
0
1
5
0
0
7
7
1
3
2
13
1
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
18
0
0
2
0
0
3
5
1
1
2
4
2
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
7
0
0
1
0
0
0
2
0
1
0
3
3
Asian Biomedicine
4
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
4
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
3
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
5
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
7
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร / Chiang Mai Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1