รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-8435 สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal 45 54 54 2 9 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 8 + 9 = 17

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 54 + 54 = 108

Thai Journal Impact Factors = 17 / 108 = 0.157

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงสงขลานครินทร์เวชสาร ทั้งหมด 32 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 62 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารสงขลานครินทร์เวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
62
2
9
8
16
12
2
0
3
2
4
4
1
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
11
0
4
1
2
2
0
0
0
0
1
1
2
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
5
0
0
0
3
1
1
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
5
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
4
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
4
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
5
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
3
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
6
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
3
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
7
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
3
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
8
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
9
วารสารวิจัยทางการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Research
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารกรมการแพทย์ / Bulletin of the Department of Medical Services
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
15
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
18
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
19
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
24
กระแสวัฒนธรรม / Cultural Approach
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
25
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
27
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ / TLA Research Journal (Thai Library Association)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
30
วารสารจักษุธรรมศาสตร์ / Thammasat Thai Journal of Ophthalmology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
32
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0