รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-8389 วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal 23 24 22 1 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 22 + 24 = 46

Thai Journal Impact Factors = 1 / 46 = 0.022

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการเกษตร ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการเกษตร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
15
1
1
0
1
3
0
1
0
1
0
7
1
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
5
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
3
2
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
4
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
2
3
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
4
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง / Journal of Science-Ladkrbang
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
Suranaree Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1