รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ / Kasetsart Journal (Social Sciences)
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-8370 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ / Kasetsart Journal (Social Sciences) 31 27 40 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 40 + 27 = 67

Thai Journal Impact Factors = 1 / 67 = 0.015

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 13 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
13
0
0
1
2
4
1
1
1
1
0
2
1
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
5
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
2
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
4
0
0
0
1
2
0
1
0
0
0
0
3
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย / Journal of Research Methodology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ / Environment and Natural Resources Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง / Journal of Mekong Societies
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1