รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิศวกรรมสาร มข. / KKU Engineering Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-8273 วิศวกรรมสาร มข. / KKU Engineering Journal 34 14 59 1 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 59 + 14 = 73

Thai Journal Impact Factors = 3 / 73 = 0.041

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิศวกรรมสาร มข. ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิศวกรรมสาร มข. ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
10
1
1
2
3
0
2
0
0
0
0
1
1
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
4
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
1
2
วิศวกรรมสาร มข. / KKU Engineering Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts Institute of Technology North Bangkok
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Suranaree Journal of Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการ ม.อบ. / Journal of Ubon Rajathanee University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0