รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-7560 พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal 33 97 26 2 2 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 2 + 2 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 26 + 97 = 123

Thai Journal Impact Factors = 4 / 123 = 0.033

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงพุทธชินราชเวชสาร ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 14 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารพุทธชินราชเวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
14
2
2
2
2
3
1
0
0
1
0
1
1
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
6
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
3
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน / I-San Journal of Internal Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารจักษุธรรมศาสตร์ / Thammasat Thai Journal of Ophthalmology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0