รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ขอนแก่นเวชสาร / Khon Kaen Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-7501 ขอนแก่นเวชสาร / Khon Kaen Medical Journal 30 209 36 0 2 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 2 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 36 + 209 = 245

Thai Journal Impact Factors = 3 / 245 = 0.012

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงขอนแก่นเวชสาร ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 12 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารขอนแก่นเวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
12
0
2
1
4
0
1
0
0
1
1
2
1
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
ขอนแก่นเวชสาร / Khon Kaen Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
จักษุเวชสาร / The Thai Journal of Ophthalmology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0