รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-7242 วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division 23 39 26 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 26 + 39 = 65

Thai Journal Impact Factors = 1 / 65 = 0.015

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารกองการพยาบาล ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารกองการพยาบาล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
6
0
1
0
0
2
0
1
0
1
0
1
1
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1