รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-7021 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health 40 29 23 8 16 11

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 11 + 16 = 27

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 23 + 29 = 52

Thai Journal Impact Factors = 27 / 52 = 0.519

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 79 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
79
8
16
11
4
12
2
16
2
5
0
3
1
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
61
8
13
9
2
9
1
12
1
4
0
2
2
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
7
0
1
0
1
1
1
2
0
0
0
1
3
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
4
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / Journal of Graduate Studies Sukhothai Thammathirat Open University
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
7
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0