รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-7021 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health 40 29 23 8 16 11

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 11 + 16 = 27

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 23 + 29 = 52

Thai Journal Impact Factors = 27 / 52 = 0.519