รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-6985 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand 40 33 34 1 11 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 8 + 11 = 19

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 34 + 33 = 67

Thai Journal Impact Factors = 19 / 67 = 0.284

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ทั้งหมด 28 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 119 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
119
1
11
8
7
0
5
2
4
11
11
59
1
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
49
0
9
6
3
0
3
1
3
2
2
20
2
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
8
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
6
3
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
8
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
4
4
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
8
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
5
5
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
5
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
6
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
5
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
3
7
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
8
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
9
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
10
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
3
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
11
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
12
วารสารวิจัยทางการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Research
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
13
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ / North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
14
Asian Biomedicine
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
15
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
16
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
17
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
18
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ / Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
ขอนแก่นเวชสาร / Khon Kaen Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
20
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Journal of Health Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
23
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
24
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
25
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
26
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
28
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1