รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ / Chulalongkorn Business Review
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-6564 จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ / Chulalongkorn Business Review 23 21 21 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 21 + 21 = 42

Thai Journal Impact Factors = 0 / 42 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
4
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
1
1
วารสารวิชาชีพบัญชี / Journal of Accounting Professions
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
รัฏฐาภิรักษ์
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0