รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-6491 เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine 31 25 21 1 5 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 2 + 5 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 21 + 25 = 46

Thai Journal Impact Factors = 7 / 46 = 0.152

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงเวชชสารสัตวแพทย์ ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 30 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารเวชชสารสัตวแพทย์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
30
1
5
2
1
2
0
4
1
0
1
13
1
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
17
0
4
2
1
2
0
2
1
0
1
4
2
วารสารสัตวแพทย์ / Kasetsart Veterinarians
3
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
3
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
Kasetsart Journal (Natural Science)
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร / Chiang Mai Veterinary Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
สัตวแพทย์มหานครสาร / Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0