รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-6483 จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal 44 46 50 0 2 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 4 + 2 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 50 + 46 = 96

Thai Journal Impact Factors = 6 / 96 = 0.063

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงจุฬาลงกรณ์เวชสาร ทั้งหมด 22 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 40 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารจุฬาลงกรณ์เวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
40
0
2
4
8
4
1
2
1
2
0
16
1
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
8
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
5
2
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
6
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
3
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
4
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
ขอนแก่นเวชสาร / Khon Kaen Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
8
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
จักษุเวชสาร / The Thai Journal of Ophthalmology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
17
Thai Journal of Gastroenterology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
18
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
19
มนุษยศาสตร์สาร / Journal of Human Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
21
Asian Biomedicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
22
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0