รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-5983 เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal 15 23 21 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 21 + 23 = 44

Thai Journal Impact Factors = 1 / 44 = 0.023

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงเชียงใหม่เวชสาร ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารเชียงใหม่เวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
9
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
4
1
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
จักษุเวชสาร / The Thai Journal of Ophthalmology
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
Asian Biomedicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1