รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-5614 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal 27 46 27 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 27 + 46 = 73

Thai Journal Impact Factors = 1 / 73 = 0.014

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 12 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
12
0
1
0
2
0
4
0
0
1
1
3
1
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
3
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
3
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Dental Journal
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
4
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University Dental Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ / North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0