รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสัตวแพทย์ / Kasetsart Veterinarians
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-5169 วารสารสัตวแพทย์ / Kasetsart Veterinarians 18 16 17 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 17 + 16 = 33

Thai Journal Impact Factors = 1 / 33 = 0.03

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสัตวแพทย์ ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 11 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสัตวแพทย์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
11
0
0
1
0
0
0
2
1
0
1
6
1
วารสารสัตวแพทย์ / Kasetsart Veterinarians
5
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
3
2
Kasetsart Journal (Natural Science)
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
4
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0