รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
พยาบาลสาร / Nursing Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-5118 พยาบาลสาร / Nursing Journal 0 55 60 0 0 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 4 + 0 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 60 + 55 = 115

Thai Journal Impact Factors = 4 / 115 = 0.035

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงพยาบาลสาร ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 19 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารพยาบาลสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
19
0
0
4
4
3
0
0
3
1
0
4
1
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
6
0
0
2
0
2
0
0
1
0
0
1
2
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
รัฐสภาสาร
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
10
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0