รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-5061 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences 22 23 22 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 22 + 23 = 45

Thai Journal Impact Factors = 1 / 45 = 0.022

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 7 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
7
0
1
0
1
0
0
0
0
2
1
2
1
วารสารนิเทศศาสตร์ / Journal of Communication Arts
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการ ม.อบ. / Journal of Ubon Rajathanee University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ / TLA Research Journal (Thai Library Association)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0