รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ไทยเภสัชสาร / The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-4685 ไทยเภสัชสาร / The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 12 9 10 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 10 + 9 = 19

Thai Journal Impact Factors = 2 / 19 = 0.105

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงไทยเภสัชสาร ทั้งหมด 16 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 23 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารไทยเภสัชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
23
0
0
2
0
5
0
1
1
1
7
6
1
Kasetsart Journal (Natural Science)
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
2
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
3
Songklanakarin Journal of Science and Technology
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Journal of Health Research
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
6
Silpakorn University Science and Technology Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
7
สารศิริราช / Siriraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
ไทยเภสัชสาร / The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
13
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
14
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
16
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1