รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารกายภาพบำบัด / Thai Journal of Physical Therapy
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-4634 วารสารกายภาพบำบัด / Thai Journal of Physical Therapy 10 9 12 0 0 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 3 + 0 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 12 + 9 = 21

Thai Journal Impact Factors = 3 / 21 = 0.143

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารกายภาพบำบัด ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 16 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารกายภาพบำบัด ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
16
0
0
3
1
2
0
1
0
3
0
6
1
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
10
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
6
2
วารสารกายภาพบำบัด / Thai Journal of Physical Therapy
4
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0