รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
เมืองโบราณ / Muang Boran Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-426X เมืองโบราณ / Muang Boran Journal 48 54 47 1 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 47 + 54 = 101

Thai Journal Impact Factors = 2 / 101 = 0.02

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงเมืองโบราณ ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 25 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารเมืองโบราณ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
25
1
1
1
2
0
2
3
0
2
2
11
1
เมืองโบราณ / Muang Boran Journal
10
1
0
0
2
0
1
2
0
1
1
2
2
ดำรงวิชาการ / Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
3
สารคดี / Sarakadee Magazine
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
5
ศิลปากร / Silpakorn Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
ศิลปวัฒนธรรม / Art and Culture Magazine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
The Journal of the Siam Society
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
กระแสวัฒนธรรม / Cultural Approach
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1