รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารกีฏและสัตววิทยา / Entomology and Zoology Gazette
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-3794 วารสารกีฏและสัตววิทยา / Entomology and Zoology Gazette 0 0 0 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 0 + 0 = 0

Thai Journal Impact Factors = 0 / 0 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารกีฏและสัตววิทยา ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 12 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารกีฏและสัตววิทยา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
12
0
0
0
0
0
0
1
4
1
1
5
1
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
5
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
2
2
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
3
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
3
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0