รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-3689 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal 40 26 21 0 0 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 5 + 0 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 21 + 26 = 47

Thai Journal Impact Factors = 5 / 47 = 0.106

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 13 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
13
0
0
5
1
1
0
2
0
1
0
3
1
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
4
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
2
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน / Journal of Public and Private Management
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
รัฐสภาสาร
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า / NIDA Business Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม / Journal of Environmental Management
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0