รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารธรรมศาสตร์ / Thammasat University Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-3670 วารสารธรรมศาสตร์ / Thammasat University Journal 10 0 0 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 0 + 0 = 0

Thai Journal Impact Factors = 0 / 0 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารธรรมศาสตร์ ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 12 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารธรรมศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
12
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
1
รัฐศาสตร์สาร / Journal of Political Science
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
วารสารธรรมศาสตร์ / Thammasat University Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน / Journal of Public and Private Management
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ / -
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารนิเทศศาสตร์ / Journal of Communication Arts
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
วารสารมนุษยศาสตร์ / Humanities Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิชาการ ม.อบ. / Journal of Ubon Rajathanee University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารสถาบันพระปกเกล้า / King Prajadhipoks Institute Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1