รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ศิลปวัฒนธรรม / Art and Culture Magazine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-3654 ศิลปวัฒนธรรม / Art and Culture Magazine 179 172 128 7 6 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 4 + 6 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 128 + 172 = 300

Thai Journal Impact Factors = 10 / 300 = 0.033

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงศิลปวัฒนธรรม ทั้งหมด 16 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 44 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารศิลปวัฒนธรรม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
44
7
6
4
1
4
2
1
2
1
1
15
1
ศิลปวัฒนธรรม / Art and Culture Magazine
22
5
5
2
1
3
0
1
0
1
0
4
2
รัฐศาสตร์สาร / Journal of Political Science
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3
วารสารนิเทศศาสตร์ / Journal of Communication Arts
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
สารคดี / Sarakadee Magazine
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
The Journal of the Siam Society
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
6
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
7
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ / Ramkhamhaeng University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
เมืองโบราณ / Muang Boran Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารอีสานศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม / Journal of isan Studies Cultural Diversity
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
11
วารสารยุโรปศึกษา / Journal of European Studies
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิชาการ ม.อบ. / Journal of Ubon Rajathanee University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / Journal of Graduate Studies Sukhothai Thammathirat Open University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University Hat Yat Campus
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ / International Thai Tourism Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1