รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Songklanakarin Journal of Science and Technology / Songklanakarin Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-3395 Songklanakarin Journal of Science and Technology / Songklanakarin Journal of Science and Technology 90 130 182 1 8 20

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 20 + 8 = 28

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 182 + 130 = 312

Thai Journal Impact Factors = 28 / 312 = 0.09

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงSongklanakarin Journal of Science and Technology ทั้งหมด 41 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 113 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารSongklanakarin Journal of Science and Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
113
1
8
20
11
10
6
7
4
3
4
39
1
Songklanakarin Journal of Science and Technology
13
0
1
5
1
0
0
2
0
0
0
4
2
Kasetsart Journal (Natural Science)
10
0
2
1
1
4
1
0
0
0
0
1
3
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
9
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
7
4
Journal of Agricultural Technology
7
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
5
5
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
5
0
0
3
0
1
0
0
0
1
0
0
6
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
5
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
2
7
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
5
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
2
8
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
4
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
9
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
4
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
10
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
11
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
4
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
12
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
3
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
13
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
3
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสารสัตวแพทย์ / Kasetsart Veterinarians
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
15
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
3
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
16
ScienceAsia
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
17
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
18
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
20
Thai Journal of Agricultural Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
22
Chiang Mai Journal of Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
26
วิศวกรรมสาร มข. / KKU Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
27
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
28
Thai Forest Bulletin (Botany)
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
29
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ / Journal of Metals, Materials and Minerals
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Suranaree Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
32
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
33
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
34
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
35
Walailak Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
36
วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
38
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
39
Silpakorn University Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
40
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
41
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0