รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารกฎหมาย / Chulalongkorn Law Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-3093 วารสารกฎหมาย / Chulalongkorn Law Journal 16 16 9 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 9 + 16 = 25

Thai Journal Impact Factors = 2 / 25 = 0.08

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารกฎหมาย ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 11 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารกฎหมาย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
11
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
7
1
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ / Thammasat Economic Journal
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ / Graduate Law Journal
3
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
3
บทบัณฑิตย์
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / Journal of Ombudsman
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0