รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Journal of Social Sciences and Humanities
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-2860 วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Journal of Social Sciences and Humanities 22 23 30 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 30 + 23 = 53

Thai Journal Impact Factors = 1 / 53 = 0.019

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 5 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
5
0
0
1
2
0
1
0
0
1
0
0
1
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Journal of Social Sciences and Humanities
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ / Kasetsart Journal (Social Sciences)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0