รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-278X วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal 24 57 54 0 3 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 2 + 3 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 54 + 57 = 111

Thai Journal Impact Factors = 5 / 111 = 0.045

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 14 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
14
0
3
2
1
2
0
1
1
3
0
1
1
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
3
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
3
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย / Thai Environmental Engineering Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0