รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-2682 วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand 37 40 40 0 1 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 4 + 1 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 40 + 40 = 80

Thai Journal Impact Factors = 5 / 80 = 0.063

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเทคนิคการแพทย์ ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 24 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเทคนิคการแพทย์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
24
0
1
4
2
2
7
4
0
0
3
1
1
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
12
0
0
1
1
0
6
3
0
0
1
0
2
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
5
0
0
0
1
2
0
0
0
0
2
0
3
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
4
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0