รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Chiang Mai Journal of Science / Chiang Mai Journal of Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-2526 Chiang Mai Journal of Science / Chiang Mai Journal of Science 39 58 42 3 3 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 3 + 3 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 42 + 58 = 100

Thai Journal Impact Factors = 6 / 100 = 0.06

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงChiang Mai Journal of Science ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 22 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารChiang Mai Journal of Science ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
22
3
3
3
1
4
3
0
1
1
0
3
1
Chiang Mai Journal of Science
9
3
1
1
0
3
0
0
0
1
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
Kasetsart Journal (Natural Science)
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ / Journal of Metals, Materials and Minerals
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Maejo International Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0