รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-2437 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal 26 64 58 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 58 + 64 = 122

Thai Journal Impact Factors = 3 / 122 = 0.025

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 5 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
5
0
1
2
1
0
0
1
0
0
0
0
1
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาการจัดการ / Journal of Management Sciences
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
สยามวิชาการ / Siam Academic Review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0