รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-2364 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal 75 58 34 0 2 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 2 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 34 + 58 = 92

Thai Journal Impact Factors = 3 / 92 = 0.033

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์ มข. ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 5 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์ มข. ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
5
0
2
1
0
0
2
0
0
0
0
0
1
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0