รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารบริหารธุรกิจ / Journal of Business Administration
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-233x วารสารบริหารธุรกิจ / Journal of Business Administration 24 23 24 0 2 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 2 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 24 + 23 = 47

Thai Journal Impact Factors = 2 / 47 = 0.043

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารบริหารธุรกิจ ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 7 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารบริหารธุรกิจ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
7
0
2
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
วารสารวิชาชีพบัญชี / Journal of Accounting Professions
4
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
2
วารสารบริหารธุรกิจ / Journal of Business Administration
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0