รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-2208 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand 345 370 399 8 39 84

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 84 + 39 = 123

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 399 + 370 = 769

Thai Journal Impact Factors = 123 / 769 = 0.16

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งหมด 68 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 529 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
529
8
39
84
78
112
31
20
17
32
17
90
1
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
179
4
21
33
29
45
6
8
4
10
2
16
2
Asian Biomedicine
36
0
2
2
4
6
3
1
1
1
1
15
3
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
32
0
1
4
4
6
1
0
2
4
2
8
4
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
20
0
0
3
6
3
1
1
0
1
2
3
5
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
19
0
3
5
1
2
0
0
1
4
1
2
6
สารศิริราช / Siriraj Medical Journal
18
1
0
4
3
3
0
0
2
1
1
3
7
ขอนแก่นเวชสาร / Khon Kaen Medical Journal
18
0
0
3
0
6
1
2
0
1
1
4
8
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
14
0
0
0
7
1
2
0
0
0
0
4
9
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
12
0
0
1
4
2
4
0
0
1
0
0
10
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
10
0
0
1
1
4
1
0
0
1
0
2
11
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
8
0
0
4
1
1
1
1
0
0
0
0
12
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
8
0
1
1
3
1
0
1
0
1
0
0
13
จักษุเวชสาร / The Thai Journal of Ophthalmology
8
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
4
14
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
8
0
1
1
1
4
0
0
0
0
0
1
15
วารสารวิจัยทางการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Research
8
0
1
1
1
0
2
0
1
0
0
2
16
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
7
0
0
0
0
1
3
0
0
0
1
2
17
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
6
0
0
0
1
4
0
0
0
0
0
1
18
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Journal of Health Research
6
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
2
19
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
6
0
0
0
2
3
0
0
0
1
0
0
20
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
6
0
0
2
3
0
0
0
0
1
0
0
21
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
5
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2
22
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
5
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
1
23
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
5
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
2
24
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน / I-San Journal of Internal Medicine
5
0
2
1
0
0
0
0
0
1
0
1
25
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
5
0
0
1
1
3
0
0
0
0
0
0
26
Kasetsart Journal (Natural Science)
4
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
27
วารสารกรมการแพทย์ / Bulletin of the Department of Medical Services
4
0
0
1
0
2
0
1
0
0
0
0
28
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
29
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
3
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
3
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
31
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
32
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine
3
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
33
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Journal
3
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
34
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
3
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
35
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
3
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
36
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
3
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
37
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
38
วารสารกายภาพบำบัด / Thai Journal of Physical Therapy
2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
39
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
40
Thai Journal of Gastroenterology
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
41
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
42
วารสารจักษุธรรมศาสตร์ / Thammasat Thai Journal of Ophthalmology
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
43
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
44
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
45
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
46
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ / Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
47
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
48
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
49
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
50
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot University Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
51
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย / Journal of Research Methodology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
52
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
53
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
55
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
56
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
ScienceAsia
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
58
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
59
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
60
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา / Journal of Sports Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
61
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
62
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
63
Journal of Science, Technology, and Humanities
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
64
Walailak Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
65
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
66
Maejo International Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
67
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
68
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0