รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-1724 วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal 41 39 45 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 45 + 39 = 84

Thai Journal Impact Factors = 2 / 84 = 0.024

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิศวสารลาดกระบัง ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิศวสารลาดกระบัง ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
4
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
3
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
วิศวกรรมสาร มข. / KKU Engineering Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0