รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-1678 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health 30 52 15 1 3 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 3 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 15 + 52 = 67

Thai Journal Impact Factors = 3 / 67 = 0.045

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 13 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
13
1
3
0
2
0
0
2
3
1
0
1
1
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0