รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารกรมการแพทย์ / Bulletin of the Department of Medical Services
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-1643 วารสารกรมการแพทย์ / Bulletin of the Department of Medical Services 20 47 35 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 35 + 47 = 82

Thai Journal Impact Factors = 2 / 82 = 0.024

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารกรมการแพทย์ ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 23 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารกรมการแพทย์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
23
0
1
1
0
3
3
0
2
2
2
9
1
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
2
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
4
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
5
สารศิริราช / Siriraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
ขอนแก่นเวชสาร / Khon Kaen Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
10
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารจักษุธรรมศาสตร์ / Thammasat Thai Journal of Ophthalmology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
Asian Biomedicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0