รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-1570 วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 5 11 10 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 10 + 11 = 21

Thai Journal Impact Factors = 0 / 21 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
10
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
1
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
3
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Journal of Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1