รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health / The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-1562 The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health / The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 164 157 159 5 9 16

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 16 + 9 = 25

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 159 + 157 = 316

Thai Journal Impact Factors = 25 / 316 = 0.079

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงThe Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health ทั้งหมด 38 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 267 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารThe Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
267
5
9
16
23
38
16
11
16
10
13
110
1
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
119
1
7
12
15
15
8
6
6
3
5
41
2
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
23
1
1
0
5
2
0
1
2
0
2
9
3
Kasetsart Journal (Natural Science)
15
0
0
0
0
3
0
0
0
2
1
9
4
Asian Biomedicine
12
1
0
1
2
1
1
0
0
0
2
4
5
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
10
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
6
6
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
9
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
5
7
สารศิริราช / Siriraj Medical Journal
8
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
3
8
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
9
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
7
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
3
10
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา / The Journal of Tropical Medicine and Parasitology
6
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
3
11
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
6
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
2
12
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
4
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
13
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
3
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
14
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
15
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร / Chiang Mai Veterinary Journal
3
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
16
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
17
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ / Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
18
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
19
ขอนแก่นเวชสาร / Khon Kaen Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
20
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
21
Thai Journal of Gastroenterology
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
22
สัตวแพทย์มหานครสาร / Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
23
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ / Journal of the National Research Council of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
24
วารสารกรมการแพทย์ / Bulletin of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
25
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
Chiang Mai Journal of Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
27
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
28
วารสารราชบัณฑิตยสถาน / The Journal of the Royal Institute of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
29
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Journal of Health Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
31
จักษุเวชสาร / The Thai Journal of Ophthalmology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
32
Thai Journal of Genetics
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
33
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
34
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
35
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
36
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน / I-San Journal of Internal Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
37
วารสารวิชาการ ม.อบ. / Journal of Ubon Rajathanee University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
38
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0