รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
สารศิริราช / Siriraj Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-152X สารศิริราช / Siriraj Medical Journal 86 97 103 0 4 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 3 + 4 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 103 + 97 = 200

Thai Journal Impact Factors = 7 / 200 = 0.035

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงสารศิริราช ทั้งหมด 35 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 93 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารสารศิริราช ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
93
0
4
3
4
5
2
8
5
2
4
56
1
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
2
สารศิริราช / Siriraj Medical Journal
11
0
3
0
0
3
0
3
1
0
0
1
3
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
9
0
0
1
1
0
1
3
1
0
0
2
4
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
3
5
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
7
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
8
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
9
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
10
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
11
Asian Biomedicine
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
12
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
13
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
14
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน / I-San Journal of Internal Medicine
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
15
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
16
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
17
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
18
ดุลพาห
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารกรมการแพทย์ / Bulletin of the Department of Medical Services
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
23
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
24
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
25
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ / Kasetsart Journal (Social Sciences)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
26
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารราชบัณฑิตยสถาน / The Journal of the Royal Institute of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
28
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
29
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
31
วารสารวิจัยทางการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
33
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
34
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Maha Sarakham University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0