รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
รัฐศาสตร์สาร / Journal of Political Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-135X รัฐศาสตร์สาร / Journal of Political Science 54 25 23 1 2 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 2 + 2 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 23 + 25 = 48

Thai Journal Impact Factors = 4 / 48 = 0.083

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงรัฐศาสตร์สาร ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 20 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารรัฐศาสตร์สาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
20
1
2
2
1
1
0
2
4
0
2
5
1
รัฐศาสตร์สาร / Journal of Political Science
11
0
2
2
1
0
0
1
2
0
1
2
2
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
เมืองโบราณ / Muang Boran Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
รัฏฐาภิรักษ์
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
สุทธิปริทัศน์ / Suddhiparitad
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารประชากรและสังคม / Journal of Population and Social Studies
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารนิเทศศาสตร์ / Journal of Communication Arts
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
9
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
วารสารสถาบันพระปกเกล้า / King Prajadhipoks Institute Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1