รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-1252 วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal 37 35 30 1 7 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 7 + 7 = 14

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 30 + 35 = 65

Thai Journal Impact Factors = 14 / 65 = 0.215

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวชิรเวชสาร ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 39 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวชิรเวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
39
1
7
7
0
0
2
1
2
0
0
19
1
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
28
1
5
6
0
0
0
1
0
0
0
15
2
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
จักษุเวชสาร / The Thai Journal of Ophthalmology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร / Chiang Mai Dental Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Asian Biomedicine
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0