รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
รัฐสภาสาร / รัฐสภาสาร
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-0957 รัฐสภาสาร / รัฐสภาสาร 44 40 45 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 45 + 40 = 85

Thai Journal Impact Factors = 2 / 85 = 0.024

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงรัฐสภาสาร ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารรัฐสภาสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
9
0
1
1
0
0
2
0
1
0
0
4
1
รัฐสภาสาร
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2
วารสารกฎหมายปกครอง / Administrative Law Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ / Thammasat Economic Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / VRU Research and Development Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ / Graduate Law Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0