รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารข้าราชการ / วารสารข้าราชการ
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-0906 วารสารข้าราชการ / วารสารข้าราชการ 50 30 39 0 0 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 3 + 0 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 39 + 30 = 69

Thai Journal Impact Factors = 3 / 69 = 0.043

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารข้าราชการ ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารข้าราชการ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
6
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
1
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ / Ramkhamhaeng University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0