รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม / วารสารเศรษฐกิจและสังคม
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-0892 วารสารเศรษฐกิจและสังคม / วารสารเศรษฐกิจและสังคม 15 27 42 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 42 + 27 = 69

Thai Journal Impact Factors = 1 / 69 = 0.014

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเศรษฐกิจและสังคม ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเศรษฐกิจและสังคม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
8
0
0
1
0
0
1
4
2
0
0
0
1
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
2
วารสารอีสานศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม / Journal of isan Studies Cultural Diversity
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ / TLA Research Journal (Thai Library Association)
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0