รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ดุลพาห / ดุลพาห
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-0558 ดุลพาห / ดุลพาห 32 33 31 0 3 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 3 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 31 + 33 = 64

Thai Journal Impact Factors = 4 / 64 = 0.063

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงดุลพาห ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 21 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารดุลพาห ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
21
0
3
1
1
4
1
0
0
0
0
11
1
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ / Graduate Law Journal
11
0
1
0
1
2
1
0
0
0
0
6
2
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช / Sukhothai Thammathirat Law Journal
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารเกษมบัณฑิต / Kasem Bundit Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
ดุลพาห
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารกฎหมายปกครอง / Administrative Law Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
จุลนิติ
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1